Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

Yearly Archives

4 Articles

Instalacija NGINX iz oficijalnog repozitorijuma + instalacija ngnx_pagespeed modula

Instalacija NGINX iz oficijalnog repozitorijuma

Import ključeva i instalacija repozitorijuma

rpm –import https://nginx.org/keys/nginx_signing.key
yum -y install http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm

Dodeljivanje prioriteta paketima iz NGINX repozitorijuma nad paketima iz EPEL repozitorijumom, vezano za NGINX instalaciju

yum -y install yum-plugin-priorities
echo ‘priority=1’ >> /etc/yum.repos.d/nginx.repo

Instalacija, startovanje i enable servisa

yum -y install nginx
systemctl start nginx
systemctl enable nginx

Instalacija PAGESPEED modula u NGINX

Dodavanje PAGESPEED repozitorijuma

yum install https://extras.getpagespeed.com/release-el7-latest.rpm

Instalacija modula

yum install nginx-module-nps

Enable modula u NGINX

Ubaciti u /etc/nginx/nginx.conf u main block:
load_module modules/ngx_pagespeed.so;

Podešavanje storage za keširane fajlove

Ubaciti u /etc/nginx/nginx.conf u http block:
pagespeed FileCachePath /var/ngx_pagespeed_cache;

Enable modula unutar samog sajta

Ubaciti u /etc/nginx/nginx.conf u http i/ili server block:

pagespeed on;

Tipične direktive u okviru konfiguracije:

location ~ “\.pagespeed\.([a-z]\.)?[a-z]{2}\.[^.]{10}\.[^.]+” { add_header “” “”; }
location ~ “^/ngx_pagespeed_static/” { }
location ~ “^/ngx_pagespeed_beacon$” { }
location /ngx_pagespeed_statistics { allow 127.0.0.1; deny all; }
location /ngx_pagespeed_message { allow 127.0.0.1; deny all; }
location /pagespeed_console { allow 127.0.0.1; deny all; }

Microsoft Lumia 640 tweak PageFile

WPInternals: Tweakovanje Microsoft Lumia 640

1) Skinuti WP Internals sa https://www.wpinternals.net/index.php/downloads
2) Povezati telefon sa PC.
3) Run-ovati wpinternals.exe kao Administrator.
4) U glavnom meniju sa leve strane otići u sekciju “Downloads“, WPInernals bi trebao da je sam prepoznao paranetre mobilnog telefona, polja “Producttype“, “Productcode” i “Operatorcode“, otići na “Search” koji traži na Internetu .ffu flash ROM-ove i emergency-files programe za otkriveni model telefona.
5) Kliknuti na “Download All” da bi WPInernals skinuo sve neophodne fajlove (za ovo je potrebno ~4GB slobodnog prostora na hard disku PC-a u zavisnosti od modela telefona), default lokacija na PC-u je “C:\ProgramData\WPInternals\Repository” (lokaciju na file sistemu PC-a je moguće menjati u zavisnosti od raspoloživog prostora na hard disku).
6) U glavnom meniju sa leve strane kliknuti na “Unlock bootloader“, program će tražiti da se telefon bootuje u “Flash Mode“, otići na OK, treba biti strpljiv i do kraja pratiti korake wizard-a programa na ekranu.
Bitno: Telefon će se u ovom procesu paliti i gasiti simultano, ovo je normalno ponašanje i treba pustiti proces da se završi!!
7) Kada je otključan bootloader, u glavnom meniju sa leve strane kliknuti na “Manual Mode” meni i odabrati opciju “Switch to Mass-Storage-mode“, treba biti strpjiv i sačekati da se telefon bootuje u “Mass-Storage-mode“.
8) Sada je moguće pristupiti root sistemskoj particiji telefona preko drive letter-a kojeg joj je Windows dodelio, ukoliko nije dodeljen drive letter pratiti wizard programa.
9) Nakon toga je na PC potrebno pokrenuti “Regedit” kao Administrator, pozicionirati se jednim klikom na (HKEY_LOCAL_MACHINE), otići na “File-Load Hive“, pozicionirati se na Windows Phone particiju i selektovati “Windows-System32-Config-System“, nazvaćemo ovaj hive “temp“.
10) U Regedit-u kliknuti 2 puta na “HKEY_LOCAL_MACHINE” i pozicionirati se na gore kreirani “temp” hive.
11) Unutar “temp” hive-a potrebno je da se pozicioniramo se na “ControlSet001-Control-Session Manager-Memory Management-Paging Files“, kliknuti dva puta na Paging Files ključ i editovati default NUMERIČKE vrednosti sa “256 256” na “1024 1024”.
12) Nakon ovoga je potrebno unload-ovati “temp” hive na PC, pozicioniranjem na njega jednim klikom i “File-Unload Hive“, gasimo “Regedit“.
13) Nakon toga na telefonu je potrebno pritisnuti power dugme 10 sekundi, da bi se izvršio “soft reboot” telefona, nakon toga je moguće telefon diskonektovati sa PC.
14) Kada se telefon boot-ovao, proveriti na telefonu da li je “PageFile” podešen na novu vrednost od 1024MB, opcija “Storage-This Device-System and reserved“.

DODATAK:

1) Moguće da nakon ovih izmena neke aplikacije neće raditi, pogotovo WhatsApp kao što je to slučaj bio sa Lumia 640 modelom.
2) U tom slučaju je potrebno restore-ovati stari ROM i bootloader, “Restore bootloader” u glavnom levom meniju.
3) I uvom koraku je potrebno biti strpljiv i pratiti  korake wizarda programa.

Instalacija WordPress-a na Centos 7

Instalacija WP

Preflight instalacija korisnih paketa i update sistema:

yum install epel-release

yum update

yum -y install mc sysstat iotop iftop mytop unzip wget pwgen

Instalacija Apache 2.4

Instalacija, startovanje i enable servisa prilikom boot-a sistema i instalacija mod_itk koji služi da bi se Apache pokrenuo pod određenim userom i grupom:

yum -y install httpd httpd-itk && systemctl start httpd && systemctl enable httpd

Pravljenje direktorijuma vhost.d za Apache vhost fajlove:

mkdir -pv /etc/httpd/vhost.d

Include vhost.d direktorijuma u Apache master konfiguraciju:

vim /etc/httpd/conf/httpd.conf -> IncludeOptional vhost.d/*.conf

Enable mod_itk Apache modula:

vim /etc/httpd/conf.modules.d/00-mpm-itk.conf -> Otkomentarisati #LoadModule direktivu da bi se uključio httpd-itk modul, nikako ne komentarisati liniju LoadModule mpm_prefork_module unutar 00-mpm.conf jer nece raditi!!

vim /etc/group -> Dodati SFTP korisnika u Apache (webserver) grupu

Dodavanje vhost fajla u Apache direktorijum

vim /etc/httpd/vhost.d/<ime domena>.conf

Primer konfiguracije:

<VirtualHost *:80>
ServerName
ServerAlias
ServerAdmin webmaster@<domen>

#LogLevel debug

ErrorLog /var/log/httpd/<fqdn>-error_log
CustomLog /var/log/httpd/<fqdn>-access_log combined

php_value memory_limit 1024M
### Ukoliko se koristo php-fpm interpreter servis dodati sledeci kod
ProxyPassMatch ^/(.*\.php(/.*)?)$ unix:/var/run/php-fpm/<fqdn>-php-fpm.sock|fcgi://localhost/webapps/<fqdn>_sftp/public_html
<IfModule mpm_itk_module>
AssignUserId <ime sftp korisnika> <ime sftp grupe od sftp korisnika>
</IfModule>

DocumentRoot /webapps/<homedir>/public_html
<Directory /webapps/<homedir>/public_html>
Order allow,deny
Allow from all
Require all granted
AllowOverride All
</Directory>

</VirtualHost>

Instalacija MariaDB 10.2

vim /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

Ubaciti u fajl sledeće:

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
enabled = 1

Instalacija, startovanje i enable servisa prilikom boot-a sistema:

yum -y install MariaDB-server MariaDB-client && systemctl start mariadb && systemctl enable mariadb

Instaliranje DB, usera i šifre kao i privilegija kroz konzolu:

mysql_secure_installation

Instalacija MySQL 5.x.x

 

Instaliranje MySQL 5.x.x repozituorijuma:

cd /root && wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm && rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm

Enable željene verzije MySQL-a:

vim /etc/yum.repos.d/mysql-community.repo -> Enabled = 1 staviti za 5.5 verzije a za ostale 0

Instalacija, startovanje i enable servisa prilikom boot-a sistema:

yum -y install mysql mysql-server && systemctl start mysqld && systemctl enable mysqld

## Pretraga temp šifre koja se generiše prilikom instalacije MySQL
grep “temporary password” /var/log/mysqld.log

## Brisanje complex šifara MySQL
login kao root
uninstall plugin validate_password;

Instlacija PHP 7.2

yum -y install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm && yum update

Enable PHP 7.2 u repozitorijumu:

vim /etc/yum.repos.d/remi-php72.repo -> Enabled = 1 za PHP 7.2

Instalacija PHP paketa:

yum -y install php php-cli php-curl php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-xmlrpc php-mysql

## Ako je potreban PHP-FPM ##

yum -y install php-fpm && systemctl enable php-fpm && systemctl start php-fpm

Instalacija PHP 5.6

yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm && yum update

Enable PHP 5.6 u repozitorijumu:

vim /etc/yum.repos.d/remi-php56.repo -> Enabled = 1 za PHP 7.2

Instalacija PHP paketa:

yum -y install php php-cli php-curl php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-xmlrpc php-mysql

## Ako je potreban PHP-FPM ##

yum -y install php-fpm && systemctl enable php-fpm && systemctl start php-fpm

### PODESAVANJE PHP-FPM DA SLUSA NA SOCKET-u ###

vim /etc/php-fpm.d/<ime domena>.conf

[] -> ubaciti ime poola, najcesce fqdn ime domena
user -> ubaciti sftp korisnika vlasnika sajta
group -> ubaciti sftp grupu vlasnika sajta
listen -> podesiti UNIX socket, listen = /var/run/php-fpm/<fqdn>-php-fpm.sock
listen.owner -> ubaciti sftp korisnika
listen.group -> ubaciti web server grupu
php_admin_value[error_log] = /var/log/php-fpm/<fqdn>-error.log

Instalacija phpMyAdmin

yum -y install phpmyadmin

Editovanje phpMyAdmin konfiguracije i enable htpasswd Auth login-a:

vim /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

AllowOverride All
<IfModule mod_authz_core.c>
# Apache 2.4
<RequireAny>
Require ip 127.0.0.1
AuthType Basic
AuthName “Admin Login”
AuthUserFile /etc/httpd/httpd_users
Require valid-user
</RequireAny>
</IfModule>

Kreiranje htpasswd šifre:

htpasswd -c /etc/httpd/httpd_users <username_here>

systemctl restart httpd

Instalacija WordPress-a:

cd ~

wget http://wordpress.org/latest.tar.gz && tar xzvf latest.tar.gz

rsync -avP ~/wordpress/ /webapps/<fqdn>/public_html/ -> Koripranje celog sadržaja WP u public direktroijum

cd /webapps/<fqdn>/public_html/

mkdir -pv wp-content/uploads

cp wp-config-sample.php wp-config.php

chown -R sga_sftp: /webapps/<fqdn>/public_html/

Ubaciti db, dbname i dbuser u ovaj fajl:

vim wp-config.php

Instalacija mod_itk SFTP korisnika pod kojim je pokrenut sajt

useradd -m -d <putanja do home dir> -s /bin/bash -c “SFTP korisnik za sajt <fqdn>” -G <učlaniti u web server grupu> <ime korisnika>_sftp

passwd <ime_sftp_korisnika>

 

Instalacija Let’s Encrypt na CentOS 7.4

Pre početka instalacije uvek je pametno videti koji paketi na sistemu mogu da se update-uju:

# yum update

Nakon toga je potrebno instalirati httpd web  servis sa mod_ssl modulom i startovati servis i omogućiti automatsko startovanje servise priliko boot-a:

# yum -y install httpd mod_ssl && systemctl start httpd && systemctl enable httpd

Da bi smo instalirali certbot, potrebno je da se instalira EPEL repozitorijum:

# yum -y install epel-release

Instalacija certbot paketa:

# yum -y install certbot-apache

Generisanje SSL sertifkata se pokreće komandom, gde se startuje TUI wizard:

# certbot-2

Potrebno je prihavtiti EULA-u.

Potrebno podesiti administrativni kontakt na koji će stizati upozorenja kada je sertifikat ri kraju i druga admin obaveštenja.

Potrebno je pratiti wizard dalje i potvrditi za koje se sve domene/sub domene pravi sertifikat.

Na kraju je potrebno podesiiti da li će se raditi redirekcija ili ne, na osnovu toga će certbot podesiti redirekcije u okviru httpd vhost fajlova.

Certbot je moguće podesiti kroz crontab da vrši automatsku proveru važenja sertifikata i na osnovu nje da odredi da li je sertifikat za obnovu ili ne.

Potrebno je editovati crontab fajl:

vim /etc/crontab

Konkretno, u ovom slučaju proveravamo sertifikat dva puta dnevno, svaki dan i svaki mesec, svake godine, nakon provere gracefully restartujemo Apache servis sa “–post-hook” direktivom i output redirektujemo u /var/log/letsencrypt/certbot_renew.log fajl

Ovo je potrebno uneti u fajl /etc/crontab:

# Example of job definition:
# .—————- minute (0 – 59)
# | .————- hour (0 – 23)
# | | .———- day of month (1 – 31)
# | | | .——- month (1 – 12) OR jan,feb,mar,apr …
# | | | | .—- day of week (0 – 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed

* */12 * * * /usr/bin/certbot renew –post-hook “/usr/sbin/httpd -k graceful” >/var/log/letsencrypt/certbot_renew.log